728 863 201 (Po - Ne: 6:00 - 22:00)
Košík je prázdný
Menu Košík

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky.
(pdf 199 kB)

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost ISOTRA a.s. se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále též jen „VOP“) označuje za „prodávajícího“, a smluvní partner se pro účely těchto VOP označuje jako „kupující“. Pro účely těchto VOP a související smlouvy se označení „prodávající“, „kupující“, „kupní smlouva“ nebo „smlouva“ používá také v případě, že je uzavírána např. smlouva o dílo či jiná obdobná smlouva, ve kterých společnost ISOTRA a.s. vystupuje jako prodávající, zhotovitel nebo jinak označené postavení subjektu poskytujícího věcné nebo charakteristické plnění, přičemž ustanovení těchto VOP se na takový vztah použijí přiměřeně. 
 2. Dodávky zboží, služby, nabídky a jiná právně-obchodní jednání se uskutečňují výlučně na základě těchto VOP, není-li výslovně písemně sjednáno jinak, a tudíž tyto VOP platí i pro všechny budoucí obchodní vztahy, a to i v případě, že nejsou znovu výslovně dohodnuty.
 3. Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za součást ústní formou uzavřené kupní smlouvy také tyto VOP.
 4. Nejpozději platí tyto VOP za přijaté při potvrzení objednávky prodávajícím (vzniku smlouvy) nebo při dodání plnění (zboží či služeb). 
 5. Odchylky od VOP jsou platné jen tehdy, pokud byly prodávajícím písemně potvrzeny. 
 6. Tyto VOP se vztahují také na dodávky plnění maloobchodním způsobem - fyzickým osobám – nepodnikajícím subjektům, přičemž v tomto případě se tyto VOP použijí obdobně. 

II.  Nabídky, objednávky, smlouvy

 1. Nabídky prodávajícího, včetně údajů k rozměrům, výkresům, obrázkům, popisům a jiným výkonovým parametrům jsou nezávazné, ledaže bylo výslovně písemně dohodnuto jinak.
 2. Za objednávku je prodávající oprávněn považovat jakkoliv projevenou vůli kupujícího, tedy zejména písemně, e-mailem.
 3. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile prodávající akceptuje objednávku. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou také v případě, že dojde k poskytnutí věcného plnění.

III. Ceny

 1. Pro ceny zboží a služeb platí ceny z  aktuálního ceníku prodávajícího, není-li výslovně sjednáno jinak.
 2. Prodávající je jednostranně oprávněn změnit kupní cenu, a to v případě změny ceníkové ceny objednaného zboží či služby ke dni dodání zboží oproti ceně, za které bylo zboží objednáno. V případě, že jednostranné zvýšení přesáhne 10 % z původně sjednané ceny, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
 3. Ceny jsou uvedeny bez montáže. Doprava přepravní službou DPD je zdarma. 

IV. Platební podmínky

 1. Kupní cenu uhradí kupující, není-li sjednáno jinak, zálohovou fakturou. 
 2. Úhrada se považuje za provedenou připsáním příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující tak nese veškeré náklady na provedení platby.

V. Dodací podmínky, balení, přechod rizika

 1. Dodávky výrobků či služeb v České republice a Slovensku se, není-li sjednáno jinak, realizuje veřejnou přepravní službou DPD. 
 2. V případě realizace dodávky veřejnou přepravní službou je dodávka prodávajícího splněna předáním zboží tomuto dopravci.
 3. Dodací termíny v případě dodání vozidly prodávajícího jsou určeny rozvozovým plánem prodávajícího. Na dodací lhůty se vztahuje tolerance dodání +/-10 dní, není-li smluvními stranami domluvena jiná odchylka. Termín dodání se vždy stanoví ve prospěch prodávajícího, tj. kupující je povinen akceptovat i plnění před termínem dodání.
 4. V případě rozvozu zboží vozidly prodávajícího nese prodávající i riziko zasílání zboží. V ostatních případech nese riziko kupující. Zjevné vady a škody, vzniklé při přepravě, je nutné k zachování nároků kupujícího při převzetí zboží neprodleně zaznamenat písemně na dodací nebo nákladní listy a skryté škody nahlásit prodávajícímu písemně nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží. 
 5. Způsob balení zboží odpovídá charakteru zboží a vzdálenosti místa dodání. Standardním balicím materiálem je PVC folie, vak, sáček, vlnitá lepenka. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu balení.
 6. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží či služby provést jejich prohlídku, kdy nejpozději při provedení prohlídky je oprávněn reklamovat zjevné vady výrobku či služby. V případě nereklamování zjevných vad bezprostředně po vykonání prohlídky v termínu uvedeném v předchozí větě, právo z vad reklamovaných v rozporu s tímto ustanovením VOP zaniká.
 7. Likvidace došlého obalového materiálu je povinností kupujícího.

VI. Neodebrání zboží

 1. Vzniklé náklady či škody je kupující povinen prodávajícímu uhradit, a to do 3 dnů od výzvy prodávajícího. Za náklady spojené s prodlením kupujícího s odebráním zboží se považují zejména výrobní náklady, přepravní náklady, náklady na skladování, náklady na další prodej a jiné.

VII.  Vady a záruka za jakost

 1. Zboží je dodáváno ve sjednané kvalitě „GOOD“, tj. ve zcela standardní kvalitě, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 2. Pro řešení vad a záruky za jakost obecně platí ustanovení obchodního zákoníku (§ 422 a násl.). Vyskytne-li se u zboží či služby dodané prodávajícím vada, má kupující právo vadu u prodávajícího reklamovat.
 3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží či služba v okamžiku převzetí kupujícím, stejně tak odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací, příp. bylo-li zboží použito v rozporu s návodem na vyměření a montáž, nebo bylo poškozeno kupujícím nebo třetími osobami. 
 4. V obchodě obvyklé a technicky neodvratitelné odchylky týkající se barvy, váhy, provedení nebo designu nemohou být reklamovány. 
 5. Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží či služby je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí, jinak právo kupujícího z vad zaniká. V případě převzetí zboží od dopravce musí být vady zapsány v dodacím listu a potvrzeny dopravcem, jinak právo kupujícího z vad zaniká. Skryté vady je nutné reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od jejich zjištění. Uplynou-li výše uvedené lhůty, zaniká odpovědnost prodávajícího za vady. 
 6. Není-li prodávajícím výslovně písemně poskytnuta záruční doba delší, činí záruční doba 24 měsíců. 
 7. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží či služby kupujícím. 
 8. U oprávněných reklamací prodávající podle vlastní volby zboží či službu vymění nebo závadu odstraní. V případě odstranění vady je prodávající povinen nést všechny náklady potřebné k odstranění vady, tzn. náklady na přepravu, práci a materiál, pokud se tyto nezvýší tím, že zboží je na jiném místě, než na místě plnění. Není-li prodávající schopen vadu odstranit nebo poskytnout náhradní dodávku, tak je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat snížení ceny. 
 9. Nároky kupujícího nad rámec výše uvedeného, zvláště nároky na náhradu škody včetně ušlého zisku nebo jiných majetkových škod kupujícího, jsou vyloučeny. Reklamace musí mít vždy písemnou formu. V reklamaci je nutno uvést datum dodání zboží či služby, číslo příslušné faktury, druh zboží či služby, reklamované množství, popis vady a jak se projevuje a uvedení požadavku kupujícího. Při neuvedení všech požadovaných údajů se o dobu nežli budou doplněny, prodlužuje doba pro vyřízení reklamace.
 10. Není-li sjednáno jinak, tak lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace může být prodávajícím v odůvodněných případech prodloužena.
 11. Prodávající si vyhrazuje právo posoudit vadu na místě instalace, v případě, že mu nebude toto posouzení umožněno, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.
 12. Jestliže je reklamace prodávajícím vyřízena formou výměny vadného zboží za zboží bezvadné, neběží na nové zboží nová záruční doba. Je-li kupujícímu reklamace vyřízena výměnou zboží za bezvadné, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který uplyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující povinen si zboží převzít. Je-li kupujícímu reklamace vyřízena formou opravy zboží či služby, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který plyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující povinen převzít opravené plnění.
 13. V případě, že je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za bezvadné, je kupující povinen vadné zboží prodávajícímu vrátit k posouzení oprávněnosti reklamace, a to nejpozději do 1 týdne. V opačném případě bude kupujícímu toto zboží vyfakturováno. 
 14. Prodávající má právo požadovat popis reklamovaných vad formou znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem nebo znaleckou firmou nebo dodáním vzorku vadného zboží. Pokud bude reklamace uznána, znalečné prodávající kupujícímu uhradí.
 15. V případě zjištění vad je kupující povinen kupní cenu zaplatit. Případné nároky z vad budou řešeny dodatečně.
 16. Podrobnosti reklamačního řízení jsou stanoveny v „Reklamačním řádu“ prodávajícího, který je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího (www.isotra.cz) nebo jej lze v písemné podobě na základě písemného požadavku zaslat pro účely reklamačního řízení kupujícímu.

XIII. Ostatní ujednání

 1. Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází na kupujícího zaplacením celé sjednané kupní ceny a jejího příslušenství kupujícím. Kupující je povinen vždy zajistit naplnění výše uvedeného ustanovení, tj. výhrady vlastnického práva prodávajícího, a to ve vztahu ke všem územím, na nichž se zboží bude vyskytovat. Kupující je tedy zejména povinen v případě, že je toto vyžadováno zapsat výhradu vlastnického práva do veřejných registrů, uzavřít výhradu vlastnického práva formalizovaným způsobem, a to případně i za účasti notáře, popřípadě učinit jiné kroky vyžadované právem místa polohy zboží.
 2. V případě pohledávek v zahraniční měně prodávající je oprávněn použít pro placení dodávek „doložku na pevný kurz“, kdy rozhodujícím kurzem je kurz České národní banky ve vztahu k měně placení v den vzniku kupní smlouvy. Zajištěnou měnou je CZK, v případě neexistence volné směnitelnosti je zajišťovací měnou EUR.
 3. Kupující tímto dává prodávajícímu podle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., ve znění novel, souhlas k zasílání obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující si je plně vědom toho, že tento souhlas je oprávněn kdykoliv v budoucnu odvolat, a to jak pro přijetí jednotlivé zprávy, tak pro přijímání obchodních sdělení prodávajícího obecně.

IX. Řešení sporů

 1. Právem rozhodným pro právní poměry smluvního vztahu vzniklého za použití těchto VOP je právo České republiky, a to zejména zákon č. 513/1991 Sb. ve znění platném v době vzniku smlouvy. Na závazky smluvních stran z této smlouvy se nepoužije Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

X. Zvláštní ustanovení

 1. Kupující bere na vědomí, že zboží je zhotovováno a upravováno podle přání kupujícího jakožto spotřebitele, proto není možno zboží vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Případná neplatnost některého z ustanovení těchto VOP, ať už způsobená rozporem s právními předpisy, následnou změnou právních předpisů, chybou v psaní či počítání či z jakýchkoliv jiných důvodů, nezakládá neplatnost všech ustanovení těchto VOP, ale pouze neplatnost takto postiženého ustanovení VOP. Pro případ neplatnosti některého z ustanovení VOP se kupující i prodávající zavazují postižené ustanovení nahradit ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení.